Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin

1. Giám đốc - GS. TS - Nguyễn Duy Hoan

Nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm: 

- Phụ trách chung các hoạt động của Trung tâm

- Trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau:

 • Công tác tổ chức nhân sự
 • Công tác kế hoach - tài chính
 • Công tác phát triển và quản lý các dịch vụ có thu
 • Công tác thư viện của Trung tâm và toàn đại học
 • Công tác Đảng
 • Phụ trách phòng Quản trị thư viện tích hợp

 

2. Phó Giám đốc - ThS. Nguyễn Ánh Nguyệt:

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc Trung tâm:

 • Công tác hành chính, văn phòng
 • Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất
 • Công tác thu phí truy cập
 • Công tác thi đua, khen thưởng
 • Công tác quản trị, phục vụ
 • Công tác công đoàn, đoàn thanh niên
 • Phụ trách phòng Tổng hợp
 • Các công tác khác do Giám đốc phân công

3. Phó Giám đốc - ThS Trần Hồng Anh

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc Trung tâm:

 • Công tác Công nghệ thông tin của Trung tâm và toàn Đại học
 • Công tác đào tạo trực tuyến E-learning
 • Công tác bồi dưỡng, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin
 • Công tác thanh tra, pháp chế
 • Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng
 • Công tác truyền thông, Wesite
 • Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy
 • Phụ trách Phòng Khai thác Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Các công tác khác do Giám đốc phân công.

TTHL&CNTT

 

 

 

 

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.