Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Quản trị thư viện tích hợp


Thứ ba, 8/4/2015, 2:48:24 PM

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Chức năng 

     Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý,  lập kế hoạch ứng dụng và phát triển các nguồn thông tin điện tử tại Trung tâm; trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng bài giảng cho hệ thống đào tạo trực tuyến (Elearning) của Đại học, quản lý và sản xuất các nguồn học liệu điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Đại học.

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu, khảo sát, lập kế hoạch xây dựng bài giảng cho hệ thống E-Learning, phát triểt tài nguyên số tại Trung tâm. Tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch xây dựng bài giảng, số hóa sau khi được phê duyệt.
  • Thực hiện công tác số hóa các tài liệu  nội sinh của Đại học Thái Nguyên và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  •  Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong và ngoài Trung tâm trong việc sản xuất bài giảng, tạo lập, xử lý, biên mục tài liệu đã số hóa.
  • Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc áp dụng những công nghệ mới trong việc sản xuất bài giảng, học liệu điện tử  tại Trung tâm.
  • Quản lý, bảo đảm sự truy cập thông suốt các nguồn tài nguyên của Trung tâm bao gồm nguồn tài liệu nội sinh cũng như các cơ sở dữ liệu mua ở bên ngoài.
  •  Quản lý, sử dụng các thiết bị sản xuất bài giảng, thiết bị số hóa chuyên dụng và tài sản được giao theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo an toàn, độ bền của thiết bị và sử dụng có có hiệu quả thiết bị. (Xây dựng quy trình sử dụng thiết bị, nhật ký, thống kê công việc, nhật ký theo dõi thiết bị tài sản…)
  • Tìm kiếm đối tác, thực hiện các dịch vụ  thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo nhu cầu.
  •  Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi Phòng quản lý;

 

Stt Ảnh Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Lê Văn Nam Trưởng phòng 0979.804.914 lvnam(a)tnu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thu Lan Phó trưởng phòng 0985.993.432 ntlan(a)tnu.edu.vn 
3 Bùi Thị Sinh Thư viện viên 0984.450.182 btsinh(a)tnu.edu.vn
4 Phùng Thị Lan Hương Chuyên viên 0977.008.097 plhuong(a)tnu.edu.vn
5 Trần Thị Thanh Bắc Chuyên viên 0986.890.000 tttbac(a)tnu.edu.vn
6 Bùi Xuân Hiếu  Chuyên viên 0977.008.806 bxhieu(a)tnu.edu.vn
7 Vũ Thế Dũng Chuyên viên 0988.498.000 vtdung(a)tnu.edu.vn
8 Nguyễn Ngọc Trường Cán sự 0945.825.185 nntruong(a)tnu.edu.vn

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: